Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Camicol bvba is geregistreerd op het adres: Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde (België) met ondernemingsregistratie BTW-nummer: BE 0559.805.014

2. Toepasselijkheid

Elke bestelling impliceert de instemming van de Koper met deze voorwaarden, die in hun geheel deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden aan de zijde van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in schrijven.

Het verkopen van Play&Go-producten is alleen toegestaan ​​in uw eigen fysieke of online winkel, niet op platforms en marktplaatsen van derden.

Het is Play&Go-retailers niet toegestaan ​​om als groothandel op te treden en aan andere wederverkopers te verkopen.

3. Offertes en acceptatie van bestellingen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn pas aan een bestelling gebonden nadat deze schriftelijk is bevestigd of zodra de verwerking ervan is gestart. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie, wordt samengesteld en verspreid onder voorbehoud van wijzigingen en correcties.

4. Levering

Producten worden alleen geleverd in de op de website aangegeven landen. Producten worden zoveel mogelijk geleverd binnen de termijn aangegeven tijdens de individuele orderbevestiging.

Onjuiste afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Tenzij anders bepaald, zijn onze prijzen exclusief transport en levering van de goederen aan de Koper. De kosten voor transport en bezorging worden apart vermeld. De opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar gelden slechts ter indicatie. Vertraging in de levering vormt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van een schadevergoeding aan de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij behouden ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

In geval van niet-levering van de goederen wordt elk door de Koper betaald bedrag terugbetaald zonder rente of andere compensatie.

5. Eigendomsrecht

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat ze volledig zijn betaald, inclusief alle kosten en belastingen, rente en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen van rechtswege terug te vorderen op kosten van de Koper.

6. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten ons bereiken: (a) in geval van klachten met betrekking tot niet-conformiteit van leveringen, binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek of het moment waarop redelijkerwijs verwacht kon worden dat een dergelijke ontdekking zou hebben plaatsgevonden.

De aanvaarding van de goederen door de Koper dekt elke mogelijke fout of non-conformiteit die op dat moment waarneembaar is.

7. Garantie

Onze garantie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenaankopen, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

Alleen bij opzet of grove nalatigheid kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook die eventueel door de Koper is geleden.

8. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die onderworpen zijn aan de wet van 14 juli 1991, hebben consumenten het recht om de verkoper op de hoogte te stellen van hun wens om de aankoop te annuleren, zonder rechtvaardiging en zonder boete, binnen veertien werkdagen na de levering. Indien de Koper van dit recht gebruik wenst te maken, is hij verplicht alle goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar Camicol gcv Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde, België. Bederfelijke goederen, of goederen die speciaal voor de Koper zijn ontworpen, kunnen niet worden geaccepteerd. In dergelijke gevallen kan de Koper geen beroep doen op enig verzakingsrecht.

9. Overmacht

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering of de niet-uitvoering van zijn verbintenissen die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten zijn normale controle, met inbegrip van productieonderbrekingen, moeilijkheden bij de verwerving of tekorten aan grondstoffen, arbeidskrachten, energie of transport of vertragingen. bij transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, al dan niet rechtstreeks verband houdend met onszelf of onze leveranciers en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

Facturen zijn volledig betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde, België, uiterlijk op de vervaldag en zonder korting, tenzij anders aangegeven op de factuur.

Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot facturen gedetailleerd geformuleerd en aangetekend verzonden worden binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de betreffende factuur.

Bij niet tijdige betaling wordt van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, over het verschuldigde factuurbedrag een rente aangerekend van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling en indien een per gewone post verzonden herinnering niet binnen 14 dagen van kracht is geworden, is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.

Wij behouden ons het recht voor om bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of bij enige andere schending van de verplichtingen van de Koper uit hoofde van de overeenkomst, de uitvoering op te schorten of alle overeenkomsten met de Koper van rechtswege, zonder dat er sprake is van verzuim en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst nodig is, en betaling van alle verschuldigde bedragen te eisen, zelfs met betrekking tot nog niet vervallen facturen, of de goederen uitsluitend te leveren tegen contante betaling, niettegenstaande eerdere overeenkomsten of andere rechten waarop wij mogelijk recht hebben.

Het niet onmiddellijk reageren op een tekortkoming aan de zijde van de Koper kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van ons recht om deze tekortkoming op een later tijdstip voort te zetten.

11. Privacy

Alle bestellingen via de internetsite van Playandgo.eu/Camicol gcv. impliceren de uitdrukkelijke toestemming van de Koper om de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens toe te staan ​​voor doeleinden als het beheer van een klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, solvabiliteitscontroles, marketing en reclame. De verwerking van dergelijke informatie voor marketingdoeleinden en individuele reclame vindt alleen plaats nadat de koper tijdens het bestelproces uitdrukkelijk akkoord gaat. Camicol gcv. het is niet toegestaan ​​deze gegevens aan derden over te dragen. De Koper heeft het recht om alle gegevens in te zien en te corrigeren. De Koper heeft eveneens te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en dit zonder persoonlijke kosten. Voor meer informatie wordt de Koper verzocht het openbaar register te raadplegen dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

12. Bewijs

Alle partijen aanvaarden de geldigheid van elektronisch bewijs in het kader van hun relaties (bijvoorbeeld e-mail, back-ups, enz.).

13. Deelbaarheid

Indien enig artikel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.

14. Jurisdictie

Alle overeenkomsten gesloten met de Verkoper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.