Gebruiksvoorwaarden

1. Verkoper

Camicol bvba is geregistreerd op het adres: Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde (België) met als ondernemingsnummer BTW: BE 0559.805.014

2. Toepasselijkheid

Elke bestelling impliceert de instemming van de Koper met deze voorwaarden, die in hun geheel deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de kant van de Koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Het verkopen van Play&Go producten is alleen toegestaan in uw eigen stenen of online winkel, niet op platforms en marktplaatsen van derden.

Play&Go-verkopers mogen niet als groothandelaar optreden en aan andere wederverkopers verkopen.

3. Offertes en aanvaarding van bestellingen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling zodra deze schriftelijk is bevestigd of zodra een begin is gemaakt met de verwerking ervan. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde orderinformatie, wordt samengesteld en verspreid onder voorbehoud van wijzigingen en correcties.

4. Levering

Producten worden alleen geleverd in landen die op de website zijn aangegeven. Producten worden zoveel mogelijk geleverd binnen het tijdsbestek dat is aangegeven tijdens de individuele orderbevestiging.

Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders bepaald, omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen aan de Koper. De kosten voor transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden slechts als aanwijzing gegeven. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding aan de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren.

In geval van niet-levering van de goederen wordt het door de Koper betaalde bedrag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Recht van eigendom

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling, inclusief alle kosten en belastingen, intresten en vergoedingen. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen van rechtswege terug te vorderen op kosten van de Koper.

6. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten ons bereiken: (a) in geval van klachten betreffende de niet-conformiteit van de leveringen, binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek of het ogenblik waarop een dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

De aanvaarding van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op dat moment kan worden vastgesteld.

7. Garantie

Onze garantie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie in geval van consumentenkoop, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook die door de Koper zou zijn geleden.

8. Recht van afstand

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete binnen veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien de koper van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij alle goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar Camicol gcv Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde, België. Bederfelijke goederen, of goederen specifiek ontworpen voor de Koper kunnen niet aanvaard worden. In dergelijke gevallen kan de Koper geen beroep doen op enig verzakingsrecht.

9. Overmacht

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering of het niet-uitvoeren van zijn verbintenissen ten gevolge van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die al dan niet rechtstreeks te maken hebben met onszelf of onze leveranciers en dit zelfs in geval deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde, België, op de vervaldag, zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur.

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht in verband met facturen gedetailleerd worden geformuleerd en per aangetekende brief worden verzonden binnen drie (3) dagen na ontvangst van de betrokken factuur.

Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, op het verschuldigde factuurbedrag een verwijlintrest aangerekend van 1% per maand vanaf de factuurdatum. In geval van niet-betaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.

Wij behouden ons het recht voor om in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van enige andere inbreuk op de verplichtingen van de Koper met betrekking tot de overeenkomst, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper van rechtswege, zonder impliciete ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen en betaling te vorderen van alle verschuldigde bedragen, zelfs met betrekking tot nog niet vervallen facturen, of goederen slechts te leveren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten of enig ander recht dat ons eventueel toekomt.

Het niet onmiddellijk reageren op een tekortkoming aan de kant van de Koper kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van ons recht om deze tekortkoming later te vervolgen.

11. Privacy

Elke bestelling op de internet site van Playandgo.eu/Camicol gcv. impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de Koper om de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens toe te laten voor doeleinden zoals de administratie van een klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van deze gegevens voor marketingdoeleinden en individuele reclame zal enkel gebeuren na uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Koper tijdens het bestelproces. Het is Camicol gcv. niet toegestaan deze informatie door te geven aan derden. De Koper heeft het recht om alle informatie in te zien en te corrigeren. De Koper heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en dit zonder persoonlijke kosten. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs

Alle partijen aanvaarden de geldigheid van elektronisch bewijs in het kader van hun betrekkingen (bijvoorbeeld e-mail, back-ups, enz.).

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, laat deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen onverlet.

14. Bevoegdheid

Alle met de Verkoper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.